Hiragana

Bài học miễn phí Hiragana
 

Katakana

Bài học miễn phí Katakana
 

Bài

1

 

 Chào hỏi đối phương khi lần đầu gặp mặt

 

 Giới thiệu những thông tin cơ bản của bản thân

Copyright © Sigoto Japanese Language - Nhật Ngữ Sigoto. All Rights Reserved

Designed by S.H.T