Lịch nghỉ 30/04 - 01/05/ 2017

Cập nhật : 09/05/2017

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 của trung tâm;

Nay, Trung tâm Sigoto xin thông báo đến tất cả giảng viên, nhân viên và học viên của trung tâm được nghỉ lễ 30/04 - 01/05 năm 2017 như sau:

- Nghỉ lễ 30/04 - 01/05 từ ngày 29/04/2017 (thứ 7) đến hết ngày 01/05/2017 (thứ 2).

Thứ ba, ngày 02/05/2017 Giảng viên, Nhân viên công tác trở lại và Học viên đi học bình thường theo lịch học.

Đề nghị tất cả Giảng viên, Nhân viên và Học viên của Trung tâm thực hiện đúng theo tinh thần của thông báo này.

Trân trọng thông báo!

Phòng Đào Tạo

Copyright © Sigoto Japanese Language - Nhật Ngữ Sigoto. All Rights Reserved

Designed by S.H.T